top of page

KVKK Metni

Verileriniz emin ellerde.

Kısıtlı ve gerekli bilgiler haricinde hiçbir verinizi saklamıyoruz

KVKK Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu

hrinstitue.com adres sahibi Gökhan Yüceerim (info@hrinstitue.com) ve verileri dijital olarak depolayan hosting firması wix.com

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Websitesi, müşteri ilişkilerini yönetme, ürün ve hizmetlerimizi sunma, pazarlama faaliyetleri, müşteri memnuniyeti anketleri ve istatistiksel analiz gibi amaçlarla kişisel verileri işleyebilir.

3. İşlenen Kişisel Veriler

Websitesi, aşağıdaki kişisel veri kategorilerini işleyebilir:

 • Ad ve Soyad

 • İletişim Bilgileri (Adres, Telefon, E-posta, IP Adresi)

 • Doğum Tarihi

 • Cinsiyet, medeni durum, doğum yeri

 • Fotoğraf

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Kişisel veriler, müşteri başvuruları, web sitesi, sosyal medya, e-posta iletişimi ve benzeri kanallar aracılığıyla toplanabilir.

5. Kişisel Verilerin İşlenme Süreleri

Kişisel veriler, ilgili mevzuat tarafından belirlenen süreler dahilinde işlenir. İşleme amacına uygun olarak belirlenen süreler sona erdiğinde, veriler silinir veya anonim hale getirilir.

6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri, KVKK kapsamında aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme

 • Kişisel verileri işlenmişse bilgi talep etme

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme

 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme

 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi taleplerine ilişkin işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

7. Güvenlik Tedbirleri

Websitesi, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri alır.

8. İletişim Bilgileri

KVKK ile ilgili her türlü soru, talep ve şikayetiniz için hrinstitue.com'un info@hrinstitue.com üzerinden ulaşabilirsiniz.

bottom of page